Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
prowadzonego pod adresem www.niciak.com.pl

 

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.niciak.com.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

Sprzedawcą i Administratorem sklepu internetowego www.niciak.com.pl jest firma:

PASMAT s.c. Jolanta Pietrzykowska i Stanisław Łysiak,
ul. J. Kasprowicza 19, 60-461 Poznań,
tel/fax 61 8407 101
e-mail:
sklep@niciak.com.pl

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod
numerami NIP 782-20-76-257, REGON – 631271928

Numer rachunku bankowego do wpłat:
43 1940 1076 6133 0487 0000 0000
CREDIT AGRICOLE POZNAŃ

 

 

Kupujący (Konsument) ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów n/w umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Wszelkie negocjacje dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

 

§1.

DEFINICJE

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny jest pod adresem: www.niciak.com.pl, oznacza to również, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest Konsument to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,
 3. Sprzedawca, Administrator (Usługodawca)

Firma : PASMAT s.c. Jolanta Pietrzykowska i Stanisław Łysiak, ul. J. Kasprowicza 19, 60- 461 Poznań, NIP: 782-20-76-257, REGON – 631271928

 1. Kupujący (Klient - Usługobiorca) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 2. Konsument (Kupujący) – osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale zawierająca Umowę sprzedaży lub usługi w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, która jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Przedsiębiorca (Konsument)osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale zawierająca Umowę sprzedaży lub usługi w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, umowa, którą Przedsiębiorca (Konsument) zawiera ze sprzedawcą, nie może mieć charakteru zawodowego. Umowa nie dotyczy bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca.
 4. Przedsiębiorcaosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są również wspólnicy spółki cywilnejw zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorca bez praw konsumenta, dokonujący zakupu
 5. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
 7. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 8. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego
 11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz Klienta (Kupującego – Usługobiorcy) za pośrednictwem Serwisu Internetowego
 12. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 13. Dowód zakupu – paragon, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
 14. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych ze Sklepem internetowym,
 16. Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu informujący o wypadkach, kiedy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
 17. Załącznik nr 2 i 3 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §9 ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc; Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.pdf)
 18. Załącznik nr 4 i 5 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w §7. (Zgłoszenie reklamacji.doc, Zgłoszenie reklamacji .pdf)

§2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§3.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie internetowym Sprzedawca w celu umożliwienia zawarcia Umowy sprzedaży świadczy usługi: utworzenia i administrowania konta Klienta w Sklepie internetowym, przetwarzania Formularza zamówienia Produktów, przesyłania informacji handlowych, ofert w formie usługi newsletter. Świadczenie w/w usług jest bezpłatne. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa o świadczenie usługi korzystania z Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony – wypełnienia i przetwarzania Zamówienia, ma charakter jednorazowy i ulega rozwiązaniu – zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia. Usługa newsletter zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa usługi newsletter jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres Klienta podany przy rejestracji.
 2. Do skutecznego złożenia Zamówienia w sklepie internetowym www.niciak.com.pl niezbędny jest od strony Klienta:
 • komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej
 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min 15, Internet Explorer w wersji min 9, Opera w wersji min 10, Google Chrome w wersji min 12, Safari w wersji min 4 (nie gwarantujemy poprawnej pracy sklepu na starszych wersjach przeglądarek)
 • włączona w przeglądarce internetowej obsługa Cookies oraz Javascript
 • klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§4.

WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący zobowiązany jest do wprowadzenia danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym oraz do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zamówienia składane drogą elektroniczną można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 4. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  1. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,
  2. złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – email – sklep@niciak.com.pl
  3. złożenie Zamówienia za pomocą faxu. – 61 8407-101 – (9.00-16.00)
 5. Zamówienie telefoniczne lub poprzez fax można składać na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon, fax Sprzedawca potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do Klienta utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Konsument dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy - jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy.
 6. Zamówienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 7. Do realizacji Zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez akceptacji Regulaminu. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia.
 8. Dla realizacji Umowy sprzedaży i dostawy zamawianych Produktów konieczne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko (nazwa firmy), adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), miejsce i sposób do doręczenia Produktu, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej e-mail, Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności. W przypadku firm niezbędne jest także podanie numeru NIP.
 9. Przed złożeniem zamówienia Kupujący może sprawdzić dostępność Produktu kontaktując się z nami telefonicznie lub składając zapytanie drogą mailową.
 10. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.
 11. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 1 - 6 dni roboczych, chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, a w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku Produktów oferowanych na zamówienie termin realizacji zostanie określony przy składaniu zamówienia.
 12. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 13. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 10 dni roboczych) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

§5.

PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT i cła).
 2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty przyznawane są indywidualnie. Informacje o wysokości przyznanego rabatu udzielane są po kontakcie ze Sprzedawcą.
 3. Podane ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy.
 4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT.
 5. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 6. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
  1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  2. płatność przelewem na konto Sprzedającego –

Bank : CREDIT AGRICOLE POZNAŃ,

Nr rachunku bankowego: 43 1940 1076 6133 0487 0000 0000,

  1. płatność poprzez system płatności on-line Przelewy24 - system administrowany przez poznańską Grupę DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy - prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym - pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. PayPro SA posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068.
 1. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 2. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem na konto Sprzedającego Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
 3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§6.

DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
 1. dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską ( przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa)
 2. dostarczenie Produktów na adres paczkomatu wybrany przez kupującego podany podczas składania Zamówienia przez InPost SA
 3. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i są kosztami stałymi. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 5. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 7. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Kupującego (Klienta) za pośrednictwem przewoźnika Kupujący (Klient) obowiązany jest sprawdzić stan odbieranej przesyłki. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu obowiązany jest sporządzić protokół.

§7.

WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 1. wypowiedzeniu może ulec Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
 2. Usługobiorca (Klient) może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@niciak.com.pl lub też pisemnie na adres: PASMAT s.c. Jolanta Pietrzykowska i Stanisław Łysiak ul. J. Kasprowicza 19, 60-461 Poznań. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. Umowa w takim wypadku wygasa w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia. Sprzedawca w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
 3. w wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. w wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.
 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą Konsumenta - składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
 1. za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU),
 2. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,
 3. w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy (Usługodawcy)

§8.

REKLAMACJA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI PRZY SPRZEDAŻY Z UDZIAŁEM KONSUMENTA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem umowy - bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia Kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona Gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. Stwierdzenie niezgodności dostarczonego Produktu z umową, dostarczenie innego Produktu niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie Zamówienia, dostarczenie niewłaściwej liczby Produktów lub stwierdzenie wady produktu - Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@niciak.com.pl lub też pisemnie na adres: PASMAT s.c. Jolanta Pietrzykowska, Stanisław Łysiak, ul. J. Kasprowicza 19, 60-461 Poznań. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby Konsument wypełnił protokół reklamacyjny (Zgłoszenie reklamacji.doc lub Zgłoszenie reklamacji.pdf), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad.
 6. Wadliwy Produkt - w uzgodnieniu ze Sprzedawcą - jeżeli będzie to możliwe i celowe - Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć na adres: PASMAT s.c. Jolanta Pietrzykowska, Stanisław Łysiak, ul. J. Kasprowicza 19, 60-461 Poznań.
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 8. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 10. W przypadku reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę można składać reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@niciak.com.pl lub też pisemnie na adres PASMAT s.c. Jolanta Pietrzykowska i Stanisław Łysiak ul. J. Kasprowicza 19, 60-461 Poznań. Zaleca się podanie jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji tj rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości jak i danych kontaktowych. Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Odpowiedź jest wysyłana na adres e-mail lub inny podany przez Usługobiorcę.
 11. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 12. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego Produktu na nowy pełnowartościowy, a gdy ten sposób reklamacji nie jest możliwy (na przykład z powodu wyczerpania zapasu), sklep dokonuje zwrotu zapłaconej przez Kupującego kwoty wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym lub zaoferuje Kupującemu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 13. Jeżeli uznanie reklamacji związane jest z naprawą lub wymianą towaru – Sprzedający odeśle produkt Kupującemu na własny koszt.
 14. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§9.

REKLAMACJE I ZWROTY DOTYCZĄCE TYLKO PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie stosunków z Kupującymi, będącymi Przedsiębiorcami, nie będącymi Konsumentami i Przedsiębiorcami (Konsumentami)
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 24 miesiącach od daty odebrania Produktu
 3. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenie - włącznie z przysłaniem zamówionego przez siebie przewoźnika, który w jego imieniu dokona odbioru Produktu.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez Sprzedawcę, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia Sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
 5. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Jeżeli Klient nie zbadał rzeczy i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu - następuje utrata uprawnień z tytułu rękojmi.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Klienta.
 8. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Produktu, Klient może zwrócić zakupiony Produkt jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Produkt jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
 9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 10. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia Kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona Gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 11. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w Kodeksie cywilnym art. 556-581.
 12. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§10.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT TOWARU) – PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ Z UDZIAŁEM KONSUMENTA

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów - lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli Kupującym jest Konsument, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, gdy Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.
 2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawiera Załącznik nr 2 i 3.
 3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Jeżeli w czasie zawierania umowy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę - Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 6. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.
 7. W przypadku Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

§11.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy Klient nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Klientów, wynikających z rozporządzenia RODO. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.
 4. Klient ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe Klient może żądać od Administratora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).

§12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca (Usługodawca) zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. W przypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.)- obowiązuje do 24.05.2018;
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane. - obowiązuje od dnia 25.05.2018
 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 7. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
 1. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce Regulamin na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść Regulaminu może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta. Regulamin wraz z załącznikami jest również doręczany Klientom w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony Konsumenta jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 4. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 5. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na Stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 6. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl.

Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem

https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

 1. Treść załączników nr 1,2,3,4 i 5 stanowi integralną część niniejszego Regulaminu,
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2018 roku.
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
 5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
 12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy - wersja doc

Załącznik_2_oswiadczenie o odstąpieniu od umowy.doc

Załącznik nr 3 do Regulaminu - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy - wersja pdf

Załącznik_3_oswiadczenie o odstąpieniu od umowy.pdf

Załącznik nr 4 do Regulaminu - wzór reklamacji - wersja doc

Załącznik _4_protokół reklamacji towaru.doc

Załącznik nr 5 do Regulaminu - wzór reklamacji - wersja pdf

Załącznik _5_protokół reklamacji towaru.pdf

 
 

Przejdź do strony głównej

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Kontakt

 • PASMAT s.c. Jolanta Pietrzykowska i Stanisław Łysiak
  ul. J. Kasprowicza 19
  60-461 Poznań
  NIP: 782-20-76-257
 • E-mail:sklep@niciak.com.pl
 • Telefon61 8407-101
  602-299-859
 • Fax61 8407-101
 • Godziny działaniaponiedziałek - piątek 9.00 - 16.00

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 

Systemy płatności

 • Przelewy24
 • iMoje

Bezpieczeństwo

 • bezpieczeństwo_ssl
 • Przelewy 24
 • paczka w ruchu
 • Inpost
 • DPD
0123
0
O firmie
Pomoc
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl